Join our Whatsapp groups

Join our Whatsapp groups

ఫ్రీ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకునే వారు మా whatsapp group లో జాయిన్ అవ్వండి…

Note : please join Only in one group

DAILY CURRENT AFFAIRS GROUPS

1.https://chat.whatsapp.com/F3KepcR57qWBmkDybYwIgD

2.https://chat.whatsapp.com/EHhxWPn818W5hfl18UBlLi

3.https://chat.whatsapp.com/L1jSDI9oKZZIeQldXOXPXQ


DSC English Proficiency Test GROUPS

group 1

group 2


DSC GROUPS

DSC 1 ST GROUPDSC 2 ND GROUP
DSC 3 RD GROUPDSC 4 TH GROUP
DSC 6TH GROUP

GRAMA SACHIVALAYAM GROUPS

1.https://chat.whatsapp.com/IOWUkGtbb88Ew9SyMVS0aN

2.https://chat.whatsapp.com/FT5rNd3uKreIXa6BQACK9C

RRB GROUPS

1.Group 1

Group 2

Group 3

error: Content is protected !!