పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

7th class Maths Grand test full syllabus

7వ తరగతి – గణితము

07.01. పూర్ణ సంఖ్యలు

07.02. భిన్నాలు, దశాంశాలు మరియు అకరణీయ సంఖ్యలు

07.03. సామాన్య సమీకరణాలు

07.04. రేఖలు – కోణములు

07.05. త్రిభుజము ధర్మాలు

07.06. నిష్పత్తి – ఉపయోగాలు

07.07. దత్తాంశ నిర్వహణ

07.08. త్రిభుజాల సర్వసమానత్వం

07.09. త్రిభుజాల నిర్మాణాలు

07.10. బీజీయ సమాసాలు

07.11. ఘాతాంకాలు

07.12. చతుర్భుజాలు

07.13. వైశాల్యం – చుట్టుకొలత

07.14. త్రిమితీయ మరియు ద్విమితీయ ఆకారాల అవగాహన

07.15. సౌష్టవం

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

To Join Whatsapp GroupsClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
error: Content is protected !!