ఈ ఇంగ్లీష్ పదాల అర్ధం తెలుసా

రోజుకి 5 పదాలు నేర్చుకొని మీ ఇంగ్లీష్ ని మెరుగుపరుచుకోండి

[quads id=RndAds]
s.noWordMeaningExample
1Beforeముందుగా
the sun will rise before 7’o clock (సూర్యుడు ఏడు గంటలలోపు ఉదయిస్తాడు.)
2Agoపూర్వం జరిగిన సంఘటనలు సూచించేందుకు ఉపయోగిస్తారు.He lived here long ago(అతను ఇక్కడ పూర్వం ఉండేవాడు )
3Intoవస్తువు యొక్క కదలికలను తెలుపడానికి ఉపయోగిస్తారుHe jumped into the well(అతను బావిలోకి దూకాడు )
4Uponకదలికలో ఉన్న వస్తువు గూర్చి తెలుపడానికి వాడతారుThe cat Sprang Upon the table
(పిల్లి టేబుల్ మీదకి దూకింది )
5Withinనిర్దేశించిన గడువు ముందేI shall be here within two days(నేను ఇక్కడకు రెండు రోజులలోపు వస్తాను )
[quads id=RndAds]
error: Content is protected !!