8వ తరగతి – గణితము 08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు 08.08. జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ 08.09. సమతల పటముల వైశాల్యములు 08.10. అనులోమ మరియు విలోమ అనుపాతములు

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

error: Content is protected !!